05/03/2024 04:03 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Thông báo

THÔNG BÁO: Kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 In trang
04/01/2024 04:55 CH

THÔNG BÁO

Kết quả Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023

(Đợt thi từ ngày 18/12/2023 - 29/12/2023)

 

Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; căn cứ Kế hoạch số 61/KH-STP ngày 24/10/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023; Thể lệ số 169/TL-BTC ngày 12/12/2023 về thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023; Văn bản số 1936/STP-TH&PBGDPL ngày 13/12/2023 về việc điều chỉnh số lượng câu hỏi của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

Sở Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023, đợt thi từ 09h00’ ngày 18/12/2023 đến 21h00’ ngày 29/12/2023 và nhận được sự hưởng ứng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi tổng hợp kết quả thi xuất từ hệ thống Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 do Trung tâm Tích hợp Dữ liệu và Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng vẫn hành (kết quả được xuất tự động bằng phần mềm hệ thống), Sở Tư pháp thông báo kết quả cuộc thi. Sở Tư pháp sẽ thông tin về việc trao giải và nhận giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải thông qua Giấy mời của Sở tại Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023 của tỉnh Lâm Đồng, dự kiến tổ chức trong tháng 01/2024.

Lượt xem: 7.334