15/07/2024 08:57 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG - KHÓA XI NĂM 2024"

Thông báo

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024” In trang
17/05/2024 10:32 SA

Quyết định số 126-QĐ/BTGTU, ngày 13/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc b an hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”:

I. TÊN GỌI, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng - Năm 2024”.

2. Phạm vi: Cuộc thi được tổ chức và phát động trên môi trường internet.

3. Đối tượng dự thi

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.

Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Biên soạn bộ câu hỏi, Tổ Thư ký, Tổ Biên tập tin, bài tuyên truyền Cuộc thi và cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm không được dự thi. Riêng giải tuyên truyền không xét tặng đối với người hoạt động trong lĩnh vực báo chí.

II. NỘI DUNG THI

1. Một số nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay:

+ Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 17/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

+ Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2030.

+ Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

+ Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

+ Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

+ Nghị  quyết  số  20-NQ/TU,  ngày  25/7/2022  của  Tỉnh  ủy  về  đào  tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

+ Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy về phát triển nông 3 nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

+ Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

2. Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI TRẮC NGHIỆM 

1. Hình thức thi

- Cuộc  thi  được  tổ  chức  theo  hình  thức  trắc  nghiệm,  trực  tuyến  tại  địa  chỉ timhieunghiquyet.lamdong.gov.vn;  btgtu.lamdong.dcs.vn  và  các  trang  thông  tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

- Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 11 câu), trong đó có 10 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban Tổ chức và 01 câu dự đoán số lượt người tham gia dự thi của tuần thi. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 11 câu hỏi.

- Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả các cá nhân đạt giải trên trang timhieunghiquyet.lamdong.gov.vn.

- Người dự thi được tham gia thi tối đa 10 lượt thi trong mỗi tuần thi.

2. Thời gian thi 

- Cuộc thi được tổ chức từ ngày 17/6/2024 đến 09g30 ngày 12/8/2024, gồm 08 tuần thi.

- Thi trắc nghiệm hàng tuần bắt đầu từ 10g00 sáng thứ Hai và kết thúc vào lúc 09g30 sáng thứ Hai của tuần kế tiếp, cụ thể:

+ Tuần thứ nhất: Từ 10g00 ngày 17/6/2024 đến 09g30 ngày 24/6/2024.

+ Tuần thứ hai: Từ 10g00 ngày 24/6/2024 đến 09g30 ngày 01/7/2024.

+ Tuần thứ ba: Từ 10g00 ngày 01/7/2024 đến 09g30 ngày 08/7/2024.

+ Tuần thứ tư: Từ 10g00 ngày 08/7/2024 đến 09g30 ngày 15/7/2024.

+ Tuần thứ năm: Từ 10g00 ngày 15/7/2024 đến 09g30 ngày 22/7/2024.

+ Tuần thứ sáu: Từ 10g00 ngày 22/7/2024 đến 09g30 ngày 29/7/2024.

+ Tuần thứ bảy: Từ 10g00 ngày 29/7/2024 đến 09g30 ngày 05/8/2024.

+ Tuần thứ tám: Từ 10g00 ngày 05/8/2024 đến 09g30 ngày 12/8/2024.

IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI VIẾT TIN, BÀI TUYÊN TRUYỀN 

1. Hình thức thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng không hoạt động trong 4 lĩnh vực báo chí, truyền hình viết tin, bài tuyên truyền về Cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh hoặc tại địa phương, đơn vị mình gửi về Tổ Biên tập tin, bài Cuộc thi. Tin, bài được viết có chất lượng và thông tin chính xác, có tính tuyên truyền cao, ưu tiên có hình ảnh, video minh họa.

Lưu ý: Các cá nhân gửi tin bài (file mềm) về Tổ biên tập tin bài qua địa chỉ btgtu@lamdong.gov.vn

2. Thời gian: Tin, bài gửi về Tổ biên tập tin, bài trong thời gian diễn ra Cuộc thi, ngay sau khi bắt đầu Cuộc thi và kết thúc cùng thời điểm kết thúc Cuộc thi (từ 10g00 ngày 17/6/2024 đến 09g30 ngày 12/8/2024).

V. CÁCH THỨC DỰ THI, TÍNH ĐIỂM THI TRẮC NGHIỆM

1. Người dự thi sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối internet để tham gia Cuộc thi.

2. Người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ: timhieunghiquyet.lamdong.gov.vn; sau đó click vào “Tham gia cuộc thi”.

3. Tại trang chủ của Cuộc thi, người dự thi thực hiện các bước sau để tham gia:

Bước 1: Người dự thi nhập các thông tin cá nhân: Họ và tên (ký tự có dấu); số điện thoại; cơ quan, đơn vị, địa phương; địa chỉ nơi ở hoặc đơn vị công tác. Sau đó click “Vào thi”.

Bước 2: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi ở phần “Trả lời câu hỏi”.

Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi dự đoán số lượt  tham gia dự thi của tuần thi. Sau đó click vào “Hoàn thành”.

Lưu ý: Đối với mỗi tên đăng nhập dự thi, chỉ được phép tham gia 10 lượt thi/tuần. Trường hợp dự thi quá 10 lượt/ tuần sẽ bị loại. Không sử dụng họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người khác để đăng nhập (Ban Tổ chức Cuộc thi không ghi nhận và hủy kết quả đối với trường hợp có giải thưởng nhưng không đúng họ tên, địa chỉ, số điện thoại).

4. Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập internet làm ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia Cuộc thi.

5. Tiêu chí xét giải thưởng cá nhân

- Tiêu chí 1: Trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm tại mỗi lượt dự thi của tuần thi.

- Tiêu chí 2: Dự đoán đúng hoặc gần gần đúng nhất số người tham dự thi của tuần thi.

- Tiêu chí 3: Thời gian hoàn thành bài thi ít nhất tại tuần thi (kể từ thời điểm bắt đầu Cuộc thi hàng tuần).

VI. KHEN THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng 

1.1. Giải thưởng thi trắc nghiệm

Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận kèm theo giải thưởng cho cá nhân đạt giải, cụ thể:

1.1.1. Mỗi tuần thi có 10 giải thưởng, gồm:

- 01 giải Nhất: Trị giá 3.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì: Trị giá 2.000.000 đồng cho mỗi giải.

- 03 giải Ba: Trị giá 1.500.000 đồng cho mỗi giải.

- 04 giải Khuyến khích: Trị giá 1.000.000 đồng cho mỗi giải.

1.1.2. Ban Tổ chức tặng Giấy khen cho 03 cá nhân có số lượt dự thi hàng tuần nhiều nhất.

1.2. Giải thưởng viết tin, bài tuyên truyền 

Cuộc thi có 06 giải thưởng, gồm:

- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng 5.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng 3.000.000 đồng cho mỗi giải.

- 03 giải Ba: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng 2.000.000 đồng cho mỗi giải.

1.3. Giải thưởng tập thể

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 03 địa phương, đơn vị tổ chức tốt Cuộc thi, có số lượng người tham gia dự thi trắc nghiệm hàng tuần và có số lượng tin, bài tuyên truyền về Cuộc thi nhiều nhất, đạt kết quả cao nhất.

2. Hình thức trao giải

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vào tháng 9/2024; thời gian và địa điểm sẽ thông báo cụ thể sau.

VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ Cuộc thi trên trang timhieunghiquyet.lamdong.gov.vn và các trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

2. Mọi thắc mắc liên quan đến Cuộc thi, đề; nghị liên hệ với Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: ĐT: 02633.836661- 02633.540.495 hoặc 0918377287).

3. Hỗ trợ về kỹ thuật: Trung tâm Tích hợp dữ liệu và chuyển đổi số - Sở Thông tin và Truyền thông (ĐT: 02633.700122 hoặc 0984497451).

Lượt xem: 1.048