03/10/2023 03:50 SA
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023
Giới thiệu In trang
11/09/2021 03:32 CH

Thực hiện Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 và Kế hoạch số 10058/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về tuyên truyền CCHC năm 2023.

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2023 (sau đây viết tắt là Cuộc thi), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể; các cơ quan hành chính; các đơn vị sự nghiệp; Nhân dân trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC và nhiệm vụ trong thực hiện chuyển đổi số; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC trong việc phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 25/5/2022 về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 25/5/2022 về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

b) Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo diễn đàn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương. Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các cuộc thi, phù hợp với tình hình chuyển đổi số hiện nay.

2. Yêu cầu

a) Tuyên truyền rộng rãi, phát động đến toàn thể CBCCVC trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể; các cơ quan hành chính; các đơn vị sự nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng dự thi biết, hưởng ứng và tham gia; đảm bảo tính khách quan, trung thực, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC và chuyển đổi số.

b) Cuộc thi được triển khai theo hình thức trực tuyến, đơn giản, dễ hiểu. Cuộc thi phải được triển khai nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi:

a) Đối tượng dự thi: Tất cả CBCCVC trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể; các cơ quan hành chính; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

b) Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyền truyền, phổ biến về cuộc thi, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tham gia dự thi.

c) Đối tượng không được tham dự cuộc thi: thành viên Ban Tổ chức, Tổ soạn bộ câu hỏi, Tổ thư ký, Tổ Biên tập tin bài cuộc thi và cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm.

2. Phạm vi: Cuộc thi được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Nội dung:

Gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu những nội dung cơ bản về công tác CCHC và chuyển đổi số, cụ thể:

a) Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030;

b) Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030;

c) Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

d) Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

đ) Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

e) Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

g) Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành kế hoạch CCHC năm 2023;

h) Kế hoạch số 5731/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

4. Hình thức:

Thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ: Trang thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng: https://lamdong.gov.vn; Trang Cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng: https://cchc.lamdong.gov.vn; Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH

1. Thành lập Ban Tổ chức, Tổ soạn bộ câu hỏi và Tổ thư ký:

a) Ban Tổ chức Cuộc thi do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh (Trưởng ban); Đại diện lãnh đạo các cơ quan, gồm: Sở Nội vụ (Phó Trưởng ban), Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh.

b) Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thành lập:

- Tổ soạn, thẩm định bộ câu hỏi gồm: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên của các sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh), Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông (mỗi cơ quan cử 02 công chức tham gia).

- Tổ Biên tập tin bài cuộc thi gồm: Đại diện Sở Nội vụ (phụ trách chuyên trang Cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng https://cchc.lamdong.gov.vn), Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tổ Thư ký gồm: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và chuyên viên IT Công ty phần mềm HDT.

2. Thể lệ Cuộc thi: Do Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành.

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi:

a) Tổ chức phát động Cuộc thi: trước ngày 10 tháng 8 năm 2023.

b) Thời gian thi 4 tuần, từ ngày 13/8/2023 đến ngày 11/9/2023 (hàng tuần, Cuộc thi bắt đầu từ 10h00’ sáng thứ 2 và kết thúc vào lúc 9h30’ sáng thứ 2 của tuần kế tiếp).

c) Tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải vào trung tuần tháng 10/2023.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ CUỘC THI

1. Cơ cấu giải thưởng:

a) Giải cá nhân trực tiếp tham gia cuộc thi:

- Mỗi tuần thi có 10 giải thưởng cá nhân trực tiếp tham gia cuộc thi, gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích.

- Cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.

b) Giải tuyên truyền:

- Cuộc thi có 06 giải thưởng về tuyên truyền, gồm 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba: áp dụng cho cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức không hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền hình viết tin bài tuyên truyền về cuộc thi chung trên toàn tỉnh hoặc tại địa phương, đơn vị mình gửi về Tổ Biên tập tin bài cuộc thi. Ngoài ra, các tin bài không đạt giải nhưng có chất lượng và thông tin tốt, được duyệt đăng trên chuyên trang Cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng https://cchc.lamdong.gov.vn sẽ được nhận chế độ theo quy định.

- Cá nhân đạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Cuộc thi.

c) Giải tập thể:

Ban Tổ chức Cuộc thi tham mưu UBND tặng Bằng khen cho 03 đơn vị cấp huyện có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất.

2. Kinh phí:

Kinh phí Cuộc thi từ nguồn kinh phí phân bổ theo Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành kế hoạch CCHC năm 2023.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Cuộc thi:

Ban hành Thể lệ Cuộc thi, bộ câu hỏi, đáp án và các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến việc triển khai và tổ chức thực hiện Cuộc thi. Tổ chức phát động Cuộc thi; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng và tham gia Cuộc thi. Công nhận kết quả Cuộc thi, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và tổ chức công bố, trao giải thưởng Cuộc thi. Tổng kết, đánh giá, báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức thực hiện Cuộc thi.

2. Sở Nội vụ:

a) Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi; xây dựng bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc thi đến toàn thể CBCCVC và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

d) Cung cấp thông tin kết quả Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

e) Xây dựng dự toán chi tiết, các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức Cuộc thi gửi Sở Tài chính thẩm định để triển khai thực hiện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thiết kế phần mềm thi trực tuyến; phối hợp với Sở Nội vụ quản lý, vận hành phần mềm Cuộc thi đảm bảo an toàn, chính xác.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Cuộc thi.

c) Thường xuyên theo dõi, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng Cuộc thi để thông tin xuyên tạc, sai sự thật về công cuộc CCHC và chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước (nếu có phát sinh).

4. Sở Tài chính: Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng và thực hiện thanh, quyết toán kinh phí phục vụ Cuộc thi theo đúng quy định.

5. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Thông báo về việc tổ chức Cuộc thi trên báo in, báo điện tử và chương trình phát thanh - truyền hình để CBCCVC, Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, hưởng ứng và tham gia Cuộc thi.

6. Các Sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh:

a) Căn cứ kế hoạch, thể lệ Cuộc thi và tùy vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để phát động, tuyên truyền CBCCVC và Nhân dân biết và tham gia Cuộc thi.

b) Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời, phù hợp đối với tập thể, cá nhân tích cực tham gia và đạt thành tích trong việc tham gia Cuộc thi.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh đến UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được xem xét, giải quyết./.

 
Lượt xem: 10.502