15/07/2024 08:43 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG - KHÓA XI NĂM 2024"
Giới thiệu In trang
08/05/2024 03:58 CH

Thực hiện Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

-  Tuyên truyền sâu rộng nội dung một số Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên. 

- Tạo niềm tin, khí thế mới, động lực mới, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, vận dụng nghị quyết vào từng vị trí công tác, học tập hiệu quả, thiết thực; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch.   

- Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa mọi tiềm năng, lợi thế, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo nền tảng vững chắc để hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu

- Các địa phương, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh triển khai Cuộc thi đạt hiệu quả; toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia; xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân.  

- Cuộc thi phải được triển khai nghiêm túc, chất lượng và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh. Hình thức cuộc thi được triển khai trên môi trường Internet; phần mềm Cuộc thi đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi:

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. 

(Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi)

2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh.

3. Nội dung: 

- Một số nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay: 

     + Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 17/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

     + Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2030. 

     + Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

     + Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm  2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

     + Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

     + Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy về đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

     + Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

     + Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

4. Hình thức: 

- Thi trắc nghiệm trực tuyến: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại địa chỉ  http://btgtu.lamdong.dcs.vn và các trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi.

- Viết tin, bài tuyên truyền Cuộc thi.

III. TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Chỉ đạo và tổ chức Cuộc thi trong toàn tỉnh.

- Thành lập Ban Tổ chức, Tổ biên soạn bộ câu hỏi, Tổ thư ký và Tổ biên tập tin, bài tuyên truyền Cuộc thi; ban hành Thể lệ; tổ chức và trao giải Cuộc thi. 

- Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền Cuộc thi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham  gia; đồng thời,  mở đường link liên kết Cuộc thi trên trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, trang thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng điện tử, trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng bộ câu hỏi và đáp án các tuần thi. 

- Cung cấp tài liệu, thông tin kết quả Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại  chúng  và  trang  thông  tin  điện  tử  Ban  Tuyên  giáo  Tỉnh  ủy  Lâm  Đồng http://btgtu.lamdong.dcs.vn. 

- Chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức Cuộc thi. 

2. Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi, xây dựng bộ câu hỏi và đáp án các tuần thi. 

3. Văn phòng Tỉnh ủy: 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi, xây dựng bộ câu hỏi và đáp án các tuần thi. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành phần mềm Cuộc thi; mở đường link liên kết Cuộc thi. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi; mở đường link liên kết Cuộc thi.

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, vận hành phần mềm Cuộc thi. 

- Chỉnh sửa phần mềm Cuộc thi. 

- Phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng báo chí, mạng xã hội để đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật về công tác xây dựng Đảng nói chung và Cuộc thi nói riêng.

5. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 

- Liên kết đường link, mở chuyên mục về Cuộc thi; đăng tải kế hoạch, thể lệ, tài liệu, kết quả Cuộc thi; kịp thời phản ánh việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định, đăng tải kịp thời những tin, bài đạt chất lượng và đánh giá, báo cáo đề xuất Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải Tuyên truyền.

 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự về Cuộc thi phục vụ công tác tuyên truyền và tổng kết, trao giải. 

6. Các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh: 

- Căn cứ kế hoạch, thể lệ Cuộc thi và tùy vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị tổ chức phát động tham gia Cuộc thi trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. 

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên trang thông tin điện tử, các tài khoản mạng xã hội của địa phương, đơn vị.  

- Tùy tình hình thực tế, các địa phương, cơ quan, đơn vị có thể trao  giải Cuộc thi ở cấp mình. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, KINH PHÍ CUỘC THI

1. Cơ cấu giải thưởng:

Căn cứ theo Kế hoạch số Số 71-KH/BTGTU ngày 03/5/2024 của Ban Tuyên giao Tỉnh ủy về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”, Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt giải, cụ thể:

1.1 Giải thưởng thi trắc nghiệm: Mỗi tuần thi có 10 giải thưởng, gồm: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích. Cá nhân đạt giải thưởng được nhận tiền thưởng, giấy chứng nhận. Ban Tổ chức sẽ tặng Giấy khen cho một số cá nhân có lượt tham gia dự thi nhiều nhất. 

1.2 Giải thưởng viết tin, bài tuyên truyền: Cuộc thi có 06 giải thưởng, gồm: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba. Cá nhân đạt giải được nhận giấy chứng nhận kèm tiền thưởng. 

1.3 Giải thưởng tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 03 địa phương, đơn vị tổ chức tốt Cuộc thi, có số lượng người tham gia dự thi trắc nghiệm hàng tuần và có số lượng tin, bài tuyên truyền về Cuộc thi nhiều nhất. 

2. Kinh phí:

Sử dụng kinh phí Cuộc thi từ nguồn dự toán ngân sách được cấp năm 2024.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Ban Tuyên giao Tỉnh ủy để được hỗ trợ, phối hợp tháo gỡ./.

Lượt xem: 22.835