05/03/2024 04:51 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Thông báo

Điều chỉnh số lượng câu hỏi của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 In trang
13/12/2023 03:43 CH

Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; căn cứ Kế hoạch số 61/KH-STP ngày 24/10/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023. Sở Tư pháp đã ban hành Thể lệ số 169/TL- BTC ngày 12/12/2023 về thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023.

Theo đó Bộ câu hỏi phát hành gồm có 19 câu hỏi và 01 câu dự đoán số người tham gia thi trực tuyến. Tuy nhiên do lập trình phần mềm trên hệ thống chỉ giới hạn số lượng câu hỏi là 09 câu hỏi và 01 câu dự đoán số người tham gia thi trực tuyến.

Vì vậy để đảm bảo cho công tác chuẩn bị và tổ chức Cuộc thi hiệu quả, Sở Tư pháp thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, địa phương về việc điều chỉnh Bộ câu hỏi của Cuộc thi như sau: “Sau khi nhập tên đăng nhập và làm bài thi, mi thí sinh sẽ thực hin trả li 09 câu hỏi và 01 câu dự đoán số người tham gia thi trực tuyến. Điểm tối đa của bài thi là 09 điểm”.

Các nội dung còn lại của Thể lệ không có sự thay đổi.

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Tư pháp (Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật, SDT: 0263 3829346 gặp Đ/c Loan) để được hỗ trợ, phối hợp tháo gỡ./.

Lượt xem: 16.407