05/03/2024 03:26 SA
CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Thông báo

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 In trang
12/12/2023 03:36 CH

Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về các quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong đó trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL.

2. Yêu cầu

- Nội dung thi thiết thực, phù hợp với đối tượng dự thi.

- Cuộc thi được truyền thông bằng nhiều hình thức khác nhau để thu hút sự chú ý, quan tâm và tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Việc tổ chức Cuộc thi phải bám sát nội dung, trình tự tại Kế hoạch này; đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ; đồng thời phải tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức để đạt kết quả cao.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi: Cuộc thi được phát động, tổ chức trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Đối tượng dự thi

Là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

(Trừ thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp; cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi)

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

1. Nội dung thi: các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Hình thức thi

Tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet (Chi tiết được quy định cụ thể tại Thể lệ cuộc thi).

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi: Dự kiến diễn ra giữa tháng 12/2023. Bắt đầu từ ngày 18/12/2023 đến ngày 29/12/2023 (02 tuần).

IV. KINH PHÍ CUỘC THI

Kinh phí tổ chức Cuộc thi được trích từ nguồn kinh phí năm 2023 của Sở Tư pháp được UBND tỉnh phân bổ theo Quyết định số 2354/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và Văn bản số 2914/STC-HCSN ngày 21/12/2022 của Sở Tài chính về việc thông báo chi tiết dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Tư pháp.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Căn cứ theo Nghị quyết số 25/2021/ NQ-HĐND ngày 04/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật có tính chất đặc thù, Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích cho các cá nhân đạt giải, cụ thể:

- Giải nhất trị giá mỗi giải: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

- Giải nhì trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Giải ba trị giá mỗi giải: 800.000 đồng (Tám trăm nghìn đồng).

- Giải khuyến khích trị giá mỗi giải: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

VI. TỔ CHỨC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi, thành lập Tổ Thư ký giúp việc tổng hợp, theo dõi danh sách người dự thi, diễn biến, kết quả Cuộc thi.

- Liên hệ với đơn vị kỹ thuật để xây dựng Cuộc thi trực tuyến; cập nhật, theo dõi, chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành Cuộc thi.

- Tham mưu Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi, Bộ câu hỏi và đáp án Cuộc thi.

- Phát động Cuộc thi trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách công tác thông tin, truyền thông về Cuộc thi; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các đối tượng dự thi tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi; đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Cuộc thi ở các đơn vị, địa phương.

- Báo cáo kết quả tổ chức Cuộc thi gửi Bộ Tư pháp.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá và trao giải thưởng Cuộc thi đảm bảo thời gian.

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở

Phối hợp với Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai thực hiện các nội dung có liên quan của Cuộc thi

Trên cơ sở Kế hoạch này, Sở Tư pháp chủ động triển khai thực hiện các nội dung có liên quan; các phòng, đơn vị thuộc Sở tích cực phối hợp tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Sở Tư pháp (Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật, SĐT: 02633.829.346) để được hỗ trợ, phối hợp tháo gỡ./.

Lượt xem: 16.468
Tệp đính kèm