03/10/2023 04:34 SA
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Thông báo

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2023 In trang
13/10/2022 04:10 CH

THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về CCHC và 
Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 6029/KH-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2023 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) và Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2023 (sau đây viết tắt là Ban Tổ chức Cuộc thi);

Để đảm bảo cho Cuộc thi đạt hiệu quả cao, thống nhất xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2023, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI

1. Đối tượng dự thi

a) Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể; các cơ quan hành chính; các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

b) Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh (Học sinh, sinh viên, nông dân...).

c) Đối tượng không được tham dự cuộc thi: thành viên Ban Tổ chức, Tổ soạn bộ câu hỏi, Tổ thư ký, Tổ Biên tập tin bài cuộc thi và cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm.

d) Riêng giải tuyên truyền: tất cả đối tượng ở trên đều được tham gia (trừ thành viên Ban Tổ chức; Tổ Thư ký, Tổ biên tập tin bài và đối tượng hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền hình).

2. Nội dung thi

Gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu những nội dung cơ bản về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, cụ thể:

a) Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;

b) Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;

c) Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ về quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

d) Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

đ) Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

e) Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

g) Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023;

h) Kế hoạch số 5731/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

3. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ: Trang thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng: https://lamdong.gov.vn; Trang Cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng: https://cchc.lamdong.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng: https://snv.lamdong.gov.vnTrang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

4. Thời gian thi

- Từ 10h00’ sáng thứ 2 ngày 14/8/2023 đến 09h30’ ngày 11/09/2023.

- Tổ chức Cuộc thi hàng tuần bắt đầu từ 10h00’ sáng thứ 2 và kết thúc vào lúc 9h30’ sáng thứ 2 của tuần kế tiếp.

+ Tuần thứ nhất: từ 10h00’ ngày 14/08/2023 đến 09h30’ ngày 21/08/2023.

+ Tuần thứ hai: từ 10h00’ ngày 21/08/2023 đến 09h30’ ngày 28/08/2023.

+ Tuần thứ ba: từ 10h00’ ngày 28/08/2023 đến 09h30’ ngày 04/09/2023.

+ Tuần thứ tư: từ 10h00’ ngày 04/09/2023 đến 09h30’ ngày 11/09/2023.

- Tổ chức chạy thử phần mềm và phát động Cuộc thi vào đầu tháng 8/2023. Tổ chức tổng kết và trao thưởng cho các cá nhân và tập thể đạt giải vào trung tuần tháng 10/2023.

II. HƯỚNG DẪN DỰ THI

- Người tham gia dự thi có thể sử dụng máy tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet để tham gia Cuộc thi.

- Người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ: Trang thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng: https://lamdong.gov.vn; Trang Cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng: https://cchc.lamdong.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng: https://snv.lamdong.gov.vn Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; sau đó, click vào biểu tượng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2023.

- Tại trang chủ của Cuộc thi, người dự thi thực hiện các bước sau để tham gia thi:

Bước 1: Người dự thi nhập các thông tin cá nhân: Họ tên (ký tự có dấu), số điện thoại, địa chỉ nơi ở hoặc đơn vị công tác. Sau đó click “Vào thi”.

Bước 2: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi ở phần “Trả lời câu hỏi”.

Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi phải dự đoán số người tham gia dự thi của tuần thi. Sau đó click vào “Hoàn thành”.

Lưu ý: Đối với mỗi tên đăng nhập dự thi, chỉ được phép tham gia 10 lượt thi/tuần. Trường hợp dự thi quá 10 lượt/tuần sẽ bị loại. Không sử dụng họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người khác để đăng nhập (Ban Tổ chức không ghi nhận và hủy kết quả đối với trường hợp có giải thưởng nhưng không đúng họ tên, địa chỉ, số điện thoại).

- Ban Tổ chức Cuộc thi không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập Internet làm ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia Cuộc thi.

III. KHEN THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

1.1. Giải thưởng cá nhân trực tiếp tham gia cuộc thi: Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao Giấy chứng nhận kèm theo giải thưởng cho cá nhân đạt giải, cụ thể:

a) Mỗi tuần thi có 10 giải thưởng cá nhân trực tiếp tham gia cuộc thi, gồm:

 - 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 03 triệu đồng.

 - 02 giải Nhì: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 02 triệu đồng cho mỗi giải.

 - 03 giải Ba: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 1,5 triệu đồng cho mỗi giải.

 - 04 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 01 triệu đồng cho mỗi giải.

Tổng giải thưởng của 04 tuần là: 40 giải (04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 12 giải Ba và 16 giải Khuyến khích).

b) Tiêu chí xét giải thưởng cá nhân:

- Tiêu chí 1: Trả lời đúng hết 10 câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Tiêu chí 2: Dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia trả lời câu hỏi của từng tuần thi.

- Tiêu chí 3: Thời gian hoàn thành lượt dự thi sớm nhất (kể từ thời điểm bắt đầu cuộc thi hàng tuần).

1.2. Giải tuyên truyền:

a) Cuộc thi có 06 giải thưởng về tuyên truyền, gồm:

- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 05 triệu đồng.

- 02 giải Nhì: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 03 triệu đồng cho mỗi giải.

- 03 giải Ba: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 02 triệu đồng cho mỗi giải.

b) Tiêu chí xét giải thưởng:

- Tiêu chí 1: cá nhân tham gia là cán bộ, công chức, viên chức không hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền hình viết tin bài tuyên truyền về cuộc thi chung trên toàn tỉnh hoặc tại địa phương, đơn vị mình gửi về Tổ Biên tập tin bài cuộc thi.

- Tiêu chí 2: Tin bài được viết, biên tập và gửi về Tổ Biên tập tin bài trong thời gian sớm, ngay khi bắt đầu cuộc thi; kết thúc cùng thời điểm kết thúc cuộc thi.

- Tiêu chí 3: Tin bài được viết, biên tập có chất lượng, thông tin chính xác, có tính tuyên truyền cao, ưu tiên có hình ảnh, video minh họa.

Các cá nhân gửi tin bài (file mềm) về Tổ Biên tập tin bài cuộc thi qua địa chỉ mail: snv-cchc@lamdong.gov.vn. Ngoài ra, các tin bài không đạt giải nhưng có chất lượng và thông tin tốt, được duyệt đăng trên chuyên trang Cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng https://cchc.lamdong.gov.vn sẽ được nhận chế độ nhuận bút theo quy định.

1.3. Giải thưởng tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi tham mưu UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể thuộc đơn vị cấp huyện có số lượng người tham gia dự thi tuần nhiều nhất.

2. Hình thức trao giải

- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi tại thành phố Đà Lạt vào trung tuần tháng 10/2023 (thời gian và địa điểm, Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau).

- Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải trên Trang Cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng: https://cchc.lamdong.gov.vn.

IV. NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC, TỔ SOẠN BỘ CÂU HỎI VÀ TỔ THƯ KÝ

1. Ban Tổ chức Cuộc thi

- Có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Cuộc thi theo Kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; giải quyết các sự việc phát sinh trong thời gian diễn ra Cuộc thi.

- Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định của tập thể theo đa số; trường hợp phát sinh các nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để giải quyết.

2. Tổ soạn bộ câu hỏi

- Soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi gồm 04 phương án trả lời (A,B,C,D); trong đó, chỉ duy nhất 01 phương án trả lời đúng (đáp án).

- Bộ câu hỏi nằm trong nội dung thi được nêu tại Mục I của Thể lệ này.

- Bộ câu hỏi đảm bảo tính chính xác, tính khoa học và mang ý nghĩa tuyên truyền về công tác cải cách hành chính.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức Cuộc thi khi để xảy ra sự bất hợp lý trong bộ câu hỏi.

3. Tổ Thư ký

- Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, theo dõi phần mềm Cuộc thi.

- Tổng hợp kết quả của từng tuần thi và cả Cuộc thi báo cáo Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả.

- Đảm bảo tính bảo mật, công tâm, khách quan, trung thực về kết quả Cuộc thi.

4. Tổ Biên tập tin bài cuộc thi

- Chịu trách nhiệm tổng hợp tin bài về cuộc thi do cá nhân dự thi gửi; thẩm định và đăng tải kịp thời lên chuyên trang Cải cách hành chính tỉnh Lâm Đồng https://cchc.lamdong.gov.vn những tin bài đạt chất lượng.

- Chịu trách nhiệm đánh giá, báo cáo đề xuất Ban Tổ chức Cuộc thi về trao giải Tuyên truyền.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức cuộc thi về việc thẩm định và đăng tải các tin bài liên quan đến cuộc thi trên chuyên trang https://cchc.lamdong.gov.vn.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính và Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2023; trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc thông tin về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ, số điện thoại: 02633.833.306) để kịp thời giải quyết./.

 
Lượt xem: 16.480