03/10/2023 03:12 SA
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Tài liệu nghiên cứu

Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch CCHC năm 2023 In trang
12/10/2022 03:33 CH

Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành kế hoạch CCHC năm 2023

 
Lượt xem: 5.956