03/10/2023 04:33 SA
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Tài liệu nghiên cứu

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 In trang
12/10/2022 03:34 CH

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy

 
Lượt xem: 6.420