03/10/2023 03:14 SA
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Tài liệu nghiên cứu

Kế hoạch số 5731/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. In trang
12/10/2022 03:33 CH

Kế hoạch số 5731/KH-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 
Lượt xem: 6.297