03/10/2023 04:25 SA
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Tài liệu nghiên cứu

Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Ban hành kế hoạch thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng In trang
01/10/2021 03:35 CH

Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng

 
Lượt xem: 8.822