03/10/2023 05:36 SA
CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2023

Tài liệu nghiên cứu

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2030 In trang
01/10/2021 03:35 CH

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 
Lượt xem: 6.490